ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.กาญจนดิษฐ์

information technology center kanchanadit technical college: ITCKDTC

Web server สำหรับนักเรียน นักศึกษาทดสอบWeb Site วท.กาญจนดิษฐ์

ผลงานนักเรียน

ระดับชั้น ปวช. 1 ระดับชั้น ปวช. 2 ระดับชั้น ปวช. 3 ระดับชั้น ปวส. 1 ระดับชั้น ปวส. 2 ศิษย์เก่า
นส.ปิยะนุช คงจังหวัด นาย กิตติพันธ์ บุญมิตร นางสาว พัชรีย์ พันแจ่ม
นาย ธนทัต เเป้นประจุน นาย พีระพงศ์ พัฒน์แช่ม นางสาว อรสา หนูหลิบ
นส.นัชชารี คงปรก นาย ภาคิน ชูพัฒน์พงษ์ นายเอกลักษณ์ ไชยจันทร์
นส.น้ำทิพย์ เซ่งปุ่น นาย วีรภัทธ เพ็ชรรัตน์ นายธีรวัฒน์ รัตนเดชากร
นส.พัชรภรณ์ ใจห้าว นส. สุนิสา วิชัยดิษฐ นางสาวณฤษร เกื้อสม
นส.พิชญาวี สืบบุก นาย วีรภัทธ หนูรักษ์ นายมานะศักดิ์ หีดเทศ
นาย ภานุมาศ เสียงเพราะ นส. กมลวรรณ วิมล นางสาวธิดารัตน์ เดินจรัส
นาย วัชรพล พรหมมนต์ นส. นุสรา จันทร์รุ่ง นางสาวจิรัฐิติกาล นุ่นนุ่ม
นส.ศศิธร จันทร์สวัสดิ์ นส. ทิพวรรณ สุวรรณทอง นางสาวปิยะธิดา คงบาล
นส.ศิริฉัตร หนูเเสง นาย ศิรโรตม์ เพชรมณี นายประภัทร สินพิชัย
นส.สไบทิพย์ สุธาโภชน์ นาย กษิดิษ เดชสถิตย์
นส.อทิตยา เเก้วมณี
นส.อริษา กลิ่นพริก
นส.สาวิณี อินทร์จันทร์
นส.อินทิรา เอี่ยมละออ
นส.อุมาพร เพชรชู
นส.เกจมณี นะโพธิ์
นส.เกศสินี ม่วงอ่อน
นาย เจษฎา นาวาทอง
นส.เสาวรัก พลยอด
นาย จักรพล พรหมประสาท